loader

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

akcja Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI. Istotą jej działalności miał być udział świeckich w apostolstwie hierarchicznym Kościoła. Początkowo Stowarzyszenie działało we Włoszech, Francji, Belgii i Niemczech, zaś w latach 20. na wezwanie Ojca Świętego episkopaty w wielu krajach zaczęły tworzyć ramy organizacyjne dla AK.

9 września 1929 roku, obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła utworzyć Akcję Katolicką. W kwietniu 1930 roku Konferencja Episkopatu wyłoniła specjalną komisję do zatwierdzenia statutu organizacji, który zredagował sam Prymas Polski - August Hlond. Papież Pius XI zatwierdził dokument pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, otrzymał najwyższą sankcję prawną. 24 listopada 1930 roku kard. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Statut ustanowił patrona dla stowarzyszenia w osobie św. Wojciecha oraz przyjął Święto Chrystusa Króla jako główną uroczystość Akcji Katolickiej w Polsce. Dzieło rozwijało się prężnie - w chwili wybuchu wojny liczyło 750 tys. członków.

Po wojnie władze komunistyczne rozwiązały wszystkie stowarzyszenia świeckie, w tym AK. Po upadku komunizmu stowarzyszenie odrodziło się na wyraźne życzenie św. Jana Pawła II wypowiedziane do biskupów polskich w roku 1993. Dekret erygujący Akcję Katolicką podpisał 2 maja 1996 r. Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Następstwem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Kard. Józef Glemp desygnował do tej funkcji Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W dniach 23-25 listopada 2001 r. w Poznaniu odbył się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”.

W grudniu 2000 roku Akcja Katolicka w Polsce przystąpiła do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) – organizacji, która skupia 50 stowarzyszeń z Europy, Afryki, Ameryki i Azji. Władze Forum stanowi Zjazd delegatów zbierający się co trzy lata oraz pięcioosobowy Sekretariat Generalny. Polska była jej członkiem w poprzedniej kadencji.

Misja

Powołujący do życia Akcję Katolicką papież Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice "Ubi arcano" oraz w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej, opartej na nauczaniu Kościoła. Sobór Watykański II uznał AK za urząd, czyli posługę, którą cechuje nadprzyrodzone pochodzenie, kościelny charakter działalności, trwałość działania i publiczne uznanie przez Kościół. (...) W dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes czytamy: „Do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy, powoływane przez Boga spośród wiernych; winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką” (DM 15).

Św. Jan Paweł II, na którego życzenie doszło do odrodzenia organizacji, tak powiedział podczas pielgrzymki do Polski w roku 1997: „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (…), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary”.

Papież Benedykt XVI podczas spotkania z włoskimi strukturami stowarzyszenia mówił: „Kościół w tej chwili historii szczególnie potrzebuje ludzi wierzących, którzy dają świadectwo Chrystusowi – Jego prawdzie i miłości. Dorośli i młodzież należący do Akcji Katolickiej winni cieszyć się przynależnością do Kościoła i umieć przekazywać społeczeństwu motywację życia i nadziei”.

Spotkania naszego parafialnego oddziału w I i IV środę miesiąca po Mszy św. wieczornej.